Wczytywanie...

Zakres spraw


Kancelaria udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne, projekty umów, pisma procesowe takie jak pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia
i inne, a także kompleksowo prowadzi sprawy w następujących dziedzinach:


icon
Prawo karne
 • w sprawach karnych, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego oraz na etapie wykonywania kary
 • występowanie przed sądami w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i prywatnego
icon
Prawo cywilne
 • windykacja należności – sprawy o zapłatę (sporządzanie wezwań do zapłaty, prowadzenie postępowań sądowych w celu odzyskania należności)
 • pomoc w uzyskaniu odszkodowań i zadośćuczynień dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz prowadzenie tego rodzaju spraw przed sądem
 • sprawy rodzinne takie jak sprawy o alimenty, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie kontaktów z dziećmi, sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej - rozwody i separacje, podział majątku wspólnego po rozwodzie, unieważnienie małżeństwa
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie
 • pomoc i reprezentacja w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, unieważnienie testamentu, dochodzenie roszczeń o zachowek
 • prowadzenie spraw dotyczących prawa własności, użytkowania wieczystego, służebności, użytkowania, zastawu, hipoteki
 • pomoc konsumentom w egzekwowaniu ich uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową, gwarancji
 • sprawy rodzinne takie jak sprawy o alimenty, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie kontaktów z dziećmi, sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej
 • doradztwo i reprezentowanie Klientów w sprawach z zakresu prawa pracy takich jak sprawy o zapłatę wynagrodzenia, odprawy, przywrócenie do pracy, ustalenie istnienia stosunku pracy, jak również z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (ustalenie prawa do emerytury i innych świadczeń, ustalenie kapitału początkowego)
icon
Porady on-line

Istnieje możliwość uzyskania porady prawnej (opinii, projektu pisma procesowego, projektu umowy) bez konieczności osobistej wizyty w Kancelarii.
W tym celu należy skontaktować się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej adw.natalia.antosz@gmail.com lub formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt, opisując problem. Następnie należy oczekiwać na wiadomość zwrotną zawierającą wycenę usługi i dalsze instrukcje.
Po zaakceptowaniu warunków udzielenia pomocy prawnej, należy dokonać wpłaty na konto:

Kancelaria Adwokacka Adwokat Natalia Antosz
Ul. G. Zapolskiej 1/422, 50-032 Wrocław
45 1140 2004 0000 3202 7587 2305 mBank


Należy pamiętać, że udzielenie rzetelnej porady często będzie wiązało się z koniecznością wglądu do dokumentacji związanej z świadczoną poradą.
Wszelkie informacje przekazywane Kancelarii objęte są tajemnicą adwokacką

O mnie


Jestem absolwentką Stacjonarnych Studiów Prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację adwokacką odbyłam przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Przez cały okres jej trwania, a także po jej ukończeniu zdobywałam doświadczenie odbywając praktyki w sądach i pracując w Kancelariach Adwokackich. Podczas aplikacji samodzielnie prowadziłam postępowania i spory sądowe, udzielałam także porad prawnych, poznając dzięki temu potrzeby Klienta. Po zdaniu egzaminu zawodowego zostałam wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu pod numerem 1613. Dzięki temu mogę wykonywać zawód, o którym zawsze marzyłam. Obecnie prowadzę własną Kancelarię. Moim głównym celem jest świadczenie wysokiej jakości pomocy prawnej, z jednoczesnym naciskiem na indywidualne podejście do potrzeb Klienta, oferując przy tym rozsądne i uczciwe stawki, dostosowane do stopnia zawiłości sprawy i nakładu pracy.
Jako adwokat udzielam porad prawnych, sporządzam projekty umów, opinie prawne, pisma procesowe takie jak pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia i inne. Prowadzę sprawy z zakresu prawa karnego (obrona oskarżonych w procesie karnym, reprezentacja pokrzywdzonych) oraz szeroko pojętego prawa cywilnego: windykacja należności, odszkodowania i zadośćuczynienia dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, sprawy rodzinne (rozwody i separacje, alimenty, podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej), sprawy z zakresu prawa spadkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa spółek handlowych.
Doradzam zarówno Klientom indywidualnym jak i przedsiębiorcom.
Zajmuję się sprawami obywateli polskich zamieszkałych w krajach Unii Europejskich, a także sprawami obcokrajowców. W szczególności, dzięki studiom i praktykom w Kancelarii Adwokackiej we Włoszech oraz biegłej znajomości języka włoskiego, świadczę pomoc prawną obywatelom Włoch. W swojej pracy przestrzegam zasad etyki i godności zawodu adwokata oraz zachowuję tajemnicę zawodową względem informacji przekazywanych mi przez Klientów.


Cennik


Wynagrodzenie ustalane jest każdorazowo indywidualnie z Klientem i zależy od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy, przewidywanego nakładu pracy, a także wartości dochodzonego roszczenia. Dokładam wszelkich starań, by koszty prowadzonej sprawy były jasno określone przed przyjęciem zlecenia i nie były zaskoczeniem na żadnym etapie postępowania.
Honorarium co do zasady płatne jest z góry, jednakże istnieje możliwość płatności w ratach.

Kancelaria jest płatnikiem podatku VAT i wystawia paragony lub faktury za wykonane usługi.


Kontakt

Skontaktuj się z nami.


Kancelaria Adwokacka

Natalia Antosz

Kancelaria, której możesz zaufać.


Uprzejmie prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub mailowe uzgodnienie spotkania.

Formularz kontaktowy

Dane adresowe

 • ul. Swojczycka 38, wejście B, pok. 1
  . . . . . . . . bezpłatny parking pod budynkiem
  . . . . . . . . 51-501 Wrocław
 • +48 534 175 066
 • adw.natalia.antosz@gmail.com
 • Nr konta: 45 1140 2004 0000 3202 7587 2305